Solární zdroje

Ostrovní elektrárna pro život bez hranic

Na ochranu životního prostředí v dnešní době slyší spousta lidí. Ti už ho totiž nechtějí ničit zplodinami a čerpáním neobnovitelných zdrojů (tedy těch, které se sami neobnoví a mohou být v lidském měřítku snadno vyčerpány). Jednou z nejvyužívanějších možností je solární energie, tedy ta ze slunce. Sluneční paprsky jsou přeměněny na elektřinu, nejčastěji se pro to využívá ostrovní elektrárna.

Co vše patří mezi obnovitelné zdroje

  • Sluneční energie: Využívána pomocí fotovoltaických panelů, které se umístí většinou na střechy domů, tím vznikne fotovoltaická elektrárna.
  • Větrná energie: Větrné mlýny jsou rozesety po krajině, jejich otáčením vzniká elektřina.
  • Vodní energie: Využívání vodních toků je také nezaměnitelným zdrojem.
  • Biopaliva: Vznikají využíváním sloučenin uhlíku z živých organismů.
  • Geotermální energie: Zde je využíváno teplo vzniklé z magmatu pod povrchem země.
  • Energie přílivu: V našich krajích prakticky nedostupný typ.

Ostrovní elektrárna ušetří nejvíce

Ostrovní elektrárna je jeden z typů fotovoltaických elektráren, který dokáže efektivně a ekonomicky využívat sluneční záření, které přeměňuje na elektrickou energii pro další spotřebu. Fungování takových ostrovních systémů je zcela nezávislé na klasické distribuční síti a vy tím pádem ušetříte spoustu peněz. Skládá se ze tří prvků – fotovoltaických panelů, regulátoru a baterie. V některých případech, zvláště pokud požadujete i střídavý proud, ji lze rozšířit ještě o ostrovní neboli hybridní měnič.

Co s topením?

Pokud kromě elektrické energie chcete i vytápět svůj byt či dům, můžete si pořídit ještě tepelné čerpadlo. Existují tři druhy – země/voda, vzduch/voda a voda/voda. Jejich názvy jsou určeny tím, odkud získávají teplo. V České republice se nejčastěji využívají čerpadla na bázi vzduch/voda. Je to z důvodu hustší zástavby, protože čerpadla fungující na principu země/voda potřebují pro své optimální fungování udělat hlubinný vrt, popřípadě kolektor.